Carlos Álvarez Jiménez

Ultra Materiam

La interpretació gràfica de la identitat: més enllà de la matèria.

“Ultra Materiam” és un projecte experimental que busca generar un nou llenguatge visual basat en el llegat filosòfic de la missió Voyager (1997), la qual va enviar un disc codificat amb la identitat de la humanitat als confins de l’univers. A partir d’aquest llegat, es planteja com podem comprimir la identitat d’una persona i de quina manera es podenz isualitzar dades complexes i abstractes de la identitat, relacionades amb la complexitat de l’ésser humà.

El projecte no sols indaga en l’experimentació gràfica, sinó que també formula noves preguntes sobre nosaltres, els éssers humans. A través de la comparació de sis teories relacionades amb l’antropologia humana, es formula un nou model des del qual observar la identitat. Aquest model està format per tres dimensions principals: la personalitat, la moralitat i la fisiologia. Durant tot el procés de recerca, s’indaga en profunditat en cadascuna d’aquestes dimensions, donant com a resultat un sistema visual capaç de codificar aquests mateixos paràmetres.

Posteriorment, aquest model s’aplica en tres persones, presentant finalment, tres plaques que representen la seva complexitat com a ésser humà. Les diverses capes utilitzen diferents tintes intel·ligents que reaccionen a llum solar i a la temperatura corporal. Les dades fisiològiques (Capa Fisiològica) desapareixen en entrar en contacte amb la nostra calor, donant a entendre que el cos és només un mer recipient que desapareix amb el pas del temps. En canvi, les dades personals i morals (Capa de la Personalitat i Capa de la Moralitat) són elements que no podem veure a simple vista i, per això, es revelen quan la placa és exposada a la llum solar.

En conclusió, “Ultra Materiam” pretén establir noves possibilitats en l’àmbit de la representació gràfica de la psicologia humana. Proposa un nou llenguatge visual que fomenta l’exploració de la nostra pròpia identitat.