Sara Barcons Ruiz

Types per Minute (TPM)

Types per Minute (TPM) és una tipografia variable en tres eixos per a la visualització de dades de salut. Cadascun dels eixos
representa una de les tres constants vitals principals: la temperatura corporal, la saturació d’oxigen i el pols. A través d’un pulsioxímetre i un monitor, les dades vitals es visualitzen a temps real mitjançant les variables tipogràfiques de pes, amplada i inclinació. Això permet transmetre dues capes d’informació al mateix temps, on d’una banda les formes de les lletres contenen les dades, i el llenguatge conté un missatge escrit.

El disseny de la tipografia està basat en una matriu de 5×7 punts a la qual estan dibuixades totes les lletres de base, i que després es distorsionen per a representar les dades. Quan els valors rebuts del sensor es troben dins del rang considerat com a saludable (36-37 °C, 60-100 bpm, >92% SpO2 ), la tipografia aconsegueix el seu millor punt de llegibilitat. Al contrari, si les constants es troben fora d’aquests límits, les variables es desplacen als extrems i les lletres són menys llegibles, alertant així d’una possible anomalia.

La variabilitat tipogràfica com a eina per a visualitzar informació sobre la salut és un sistema visual molt intuïtiu, que permetria a les persones controlar les seves constants vitals mitjançant una aplicació que promogués un estil de vida saludable. A més, un sistema de visualització com aquest podria arribar a ser comprovat i implementat en diferents àrees, com per exemple la meteorologia, els valors de la borsa o la qualitat de l’aire.